กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายสุชาติโพธิ์รัง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและวิชาการ

นายนพดล สุวรรณสุนทร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสันติ นิลดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมีมาตรฐานสู่ความ
งานวิจัยโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
วิจัยสรุปผลโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที2
การศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

โพสต์มาใหม่ล่าสุด

13 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องร่วมกับอบต.บ่อสุพรรณจัดทำโครงการ อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น “การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ” ณระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2561 (VDO)
13 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องร่วมกับอบต.บ่อสุพรรณจัดทำโครงการ อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น “การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ” ณระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561 โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ Flower Tree ผลิตภัณฑ์จากต้นกระถิน กระถินฝีมือชน คนสร้างชาติ
11 กรกฎาคม 2561 วก.สองพี่น้อง จัดสถานที่ประชุมเตรียมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 กรกฎาคม 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
5 กรกฎาคม 2561 รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559
4 กรกฎาคม 2561 วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561
2 กรกฎาคม 2561 งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม 2561
29 มิถุนายน 2561 วก.สองพี่น้อง จัดกิจกรรมไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 28 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 26 มิถุนายน 2561

รายงานการะประเมินตนเอง

  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2558 (206)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2557 (197)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2556 (120)

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

5 กรกฎาคม 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างแบบเสนอโครงงานวิทย์
17 มิถุนายน 2561 รายงานผลประเมินความพอใจต่องานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 8
22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี
27 พฤศจิกายน 2560 เอกสารสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2560