กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายสุชาติโพธิ์รัง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและวิชาการ

นายนพดล สุวรรณสุนทร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสันติ นิลดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมีมาตรฐานสู่ความ
งานวิจัยโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
วิจัยสรุปผลโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที2
การศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

โพสต์มาใหม่ล่าสุด

18 กันยายน 2561 ประกาศจากงานทะเบียนเรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561
11 กันยายน 2561 งบทดลองรายเดือนกรกฏาคม 2561
10 กันยายน 2561 วก.สองพี่น้องเข้าร่วมงาน มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี 7-9 ก.ย. 61
10 กันยายน 2561 วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมประกวด สุดยอดนวัตกรรม อาหารไทย 4.0 วันที่ 6-7 ก.ย. 61
5 กันยายน 2561 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในวันและเวลาดังกล่าวที่วก.สองพี่น้อง
5 กันยายน 2561 วก.สองพี่น้องเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับภาคกลาง 26 ส.ค. 61
5 กันยายน 2561 วก.สองพี่น้องจัดโครงการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT ชุมชน บ้านดอนกระเบื้อง
5 กันยายน 2561 วก.สองพี่น้องจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 1ก.ย. 61
5 กันยายน 2561 วก.สองพี่น้องจัดโครงการอบรมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ภาคกลาง 30-31 ส.ค. 61
5 กันยายน 2561 วก.สองพี่น้องจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนสาขางานบัญชีที่จะออกฝึกงานที่ MK 3 ก.ย. 61

รายงานการะประเมินตนเอง

  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2558 (218)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2557 (213)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2556 (133)

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

5 กรกฎาคม 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างแบบเสนอโครงงานวิทย์
17 มิถุนายน 2561 รายงานผลประเมินความพอใจต่องานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 8
22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี
27 พฤศจิกายน 2560 เอกสารสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2560