กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

นายพิมล  นุชถนอม

ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์

พนักงานราชการครู

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางอำพร ฮอลแลนด์

พนักงานราชการครู

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมีมาตรฐานสู่ความ
งานวิจัยโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
วิจัยสรุปผลโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที2
การศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

โพสต์มาใหม่ล่าสุด

18 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 18 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562 วก.สองพี่น้อง ออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วันที่ 7 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดโครงการ อาชีวะอาสาตรวจรถก่อนใช้ปีใหม่ 2562
20 ธันวาคม 2561 ใบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครูฝึก-Progress-Chart-ประจำปีการศึกษา-2.2561
18 ธันวาคม 2561 วก.สองพี่น้องจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2562
18 ธันวาคม 2561 งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน 2561
11 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ณ องค์บริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 11 ธ.ค. 61
7 ธันวาคม 2561 ตารางสอนของครู เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 (ปรับแก้ไข)
4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อวท. สถานศึกษาขนาดเล็ก ในระดับ อศจ. วันที่ 3 ธันวาคม 2561
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รายงานการะประเมินตนเอง

  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2558 (237)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2557 (240)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2556 (150)

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

10 ตุลาคม 2561 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
5 กรกฎาคม 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างแบบเสนอโครงงานวิทย์
17 มิถุนายน 2561 รายงานผลประเมินความพอใจต่องานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 8
22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี