กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

นายพิมล  นุชถนอม

ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

นายบัญชา  ใจซื่อ

ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ

ครู คศ.1

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมีมาตรฐานสู่ความ
งานวิจัยโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
วิจัยสรุปผลโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที2
การศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

รายงานการะประเมินตนเอง

  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2558 (266)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2557 (267)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2556 (176)

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

งานหลักสูตร

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

10 ตุลาคม 2561 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
5 กรกฎาคม 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างแบบเสนอโครงงานวิทย์
17 มิถุนายน 2561 รายงานผลประเมินความพอใจต่องานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 8
22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี