กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายสุชาติโพธิ์รัง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและวิชาการ

นายนพดล สุวรรณสุนทร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสันติ นิลดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมีมาตรฐานสู่ความ
งานวิจัยโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
วิจัยสรุปผลโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที2
การศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

โพสต์มาใหม่ล่าสุด

16 พฤศจิกายน 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
15 พฤศจิกายน 2561 งบทดลองรายเดือนตุลาคม 2561
9 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง วันที่ 9 พ.ย. 2561
9 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 8-9 พ.ย. 2561
7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์ม โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ล่าสุด
31 ตุลาคม 2561 งบทดลองรายเดือนกันยายน 2561
29 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ณ ระเบียงไม้รีสอร์ท ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561
18 ตุลาคม 2561 การการประกันคุณภาพภายใน และ ยุทธศาสตร์
16 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายครูเชียร จ.เพชรบุรี วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561

จัดซื้อจัดจ้าง

7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 สิงหาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
15 สิงหาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 ธันวาคม 2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing
8 พฤศจิกายน 2560 เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์และระบบ E-Testing จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการะประเมินตนเอง

  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2558 (225)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2557 (225)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2556 (139)

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

10 ตุลาคม 2561 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
5 กรกฎาคม 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างแบบเสนอโครงงานวิทย์
17 มิถุนายน 2561 รายงานผลประเมินความพอใจต่องานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 8
22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี