กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายพิมล  นุชถนอม

ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนพดล สุวรรณสุนทร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์

พนักงานราชการครู

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางอำพร ฮอลแลนด์

พนักงานราชการครู

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมีมาตรฐานสู่ความ
งานวิจัยโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
วิจัยสรุปผลโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที2
การศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

โพสต์มาใหม่ล่าสุด

11 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ณ องค์บริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 11 ธ.ค. 61
7 ธันวาคม 2561 ตารางสอนของครู เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 (ปรับแก้ไข)
4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อวท. สถานศึกษาขนาดเล็ก ในระดับ อศจ. วันที่ 3 ธันวาคม 2561
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
21 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์มโครงการ
19 พฤศจิกายน 2561 VDO งานกฐินพระราชฐาน ประจำปี 2561 สอศ.
19 พฤศจิกายน 2561 วก.สองพี่น้อง อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการใช้โปรแกรม Logbook Teacher วันที่ 17 พ.ย. 61
17 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ประจำปี 2561
17 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ประจำปี 2560
17 พฤศจิกายน 2561 ตารางเรียนวันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2561

รายงานการะประเมินตนเอง

  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2558 (227)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2557 (229)
  • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2556 (143)

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

10 ตุลาคม 2561 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
5 กรกฎาคม 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างแบบเสนอโครงงานวิทย์
17 มิถุนายน 2561 รายงานผลประเมินความพอใจต่องานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 8
22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี