งานทะเบียน (update)

22 พฤษภาคม 2562 ไฟล์รายชื่อ ข้อมูล ณ วันที่ 17-05-2562
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศลงทะเบียนเรียนรอบล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2562
13 พฤษภาคม 2562 กำหนดการลงทะเบียน รอบเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2562
21 กันยายน 2561 งานทะเบียนแจ้งค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
18 กันยายน 2561 ประกาศจากงานทะเบียนเรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561
16 ตุลาคม 2558 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
10 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
31 มีนาคม 2558 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
5 มีนาคม 2558 กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
27 มกราคม 2558 ทดสอบประกาศข่าวงานทะเบียน