ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดินทางมาส่งนายผดุง ขวัญอ้นอินทร์มาบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย