ประวัติวิทยาลัย

10853765_340691592780992_806960441_o

ประวัติการจัดตั้ง  ที่ตั้ง เนื้อที่

  • วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ สองพี่น้องสุพรรณบุรี  บ้านท่าทรายทอง หมู่ที่ ๖  ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ ๖๖ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดสอน ๒ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาช่างยนต์ ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและสาขาวิชาการบัญชี  ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากนั้นได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบันในปีการศึกษา ๒๕๔๒

10854123_340691889447629_1382758890_o

  • ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน   วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ๕  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานไฟฟ้ากำลัง  นอกเหนือจากนี้วิทยาลัยฯ  ได้บริการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย

อัตลักษณ์     “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำจิตอาสา”

เอกลักษณ์    “ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน”

ปรัชญา         “ความรู้คู่   คุณธรรม  นำสังคม”

วิสัยทัศน์       ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตอบสนองภูมิสังคม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

+ พันธกิจ +

๑. > ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้คุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน   และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมปัญญาไทย  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. > สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

๓. > ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วน

๔. > ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

๕. > ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพของประชาชน

+ เป้าประสงค์ +

๑. > ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน

๒. > ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

๓. > สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

๔. > บุคลากรมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ

๕. > วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม

+ ยุทธศาสตร์  ของวิทยาลัยการอาชีพ สองพี่น้อง +

– ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ –

<ยุทธศาสตร์ที่ ๑> การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
<ยุทธศาสตร์ที่ ๒> พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
<ยุทธศาสตร์ที่ ๓> ส่งเสริมพัฒนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
<ยุทธศาสตร์ที่ ๔> เสริมสร้างการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
<ยุทธศาสตร์ที่ ๕> การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ (IT การบริหารบุคคล ระบบการจัดการ ครุภัณฑ์ งบประมาณ)
<ยุทธศาสตร์ที่ ๖> ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอาชีวศึกษา
<ยุทธศาสตร์ที่ ๗> ส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
<ยุทธศาสตร์ที่ ๘> สร้างโอการทางการศึกษาวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

+ กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) +

๑. > พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)

๒. > จัดให้ผู้เรียนมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  (ตัวบ่งชี้ที่ 1.3)

๓. > ผู้เรียนมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET)   (ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)

๔. > จัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 3.7)

๕. > ลดจำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.7)

๖. > ผู้สำเร็จการศึกษาต้องได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  (ตัวบ่งชี้ที่ 1.8)

๗. > จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างมีคุณภาพ  (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 )

๘. > ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3)

๙. > ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.4)

๑๐. > พัฒนาคุณภาพในการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน(ตัวบ่งชี้2.5,7)

๑๑. > ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงโดยออกบริการวิชาการและวิชาชีพ

๑๒. > จัด  พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  อย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 3.8)

๑๓. > ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5)

๑๔. > ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)

๑๕. > พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อรองรับการอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๖. > จัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 6.1)

๑๗. > จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 6.2)

๑๘. > จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 6.3)

๑๙. > จัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ(ตัวบ่งชี้ 6.4)

๒๐. > ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 3.6)

๒๑. > ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  (ตัวบ่งชี้ที่ 1.6)

๒๒. > พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ 7.1)

๒๓. > คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 3.1)

๒๔. > มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ตัวบ่งชี้ 3.2)

๒๕. > มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 3.3 )

๒๖. > ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำและบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 3.4)

๒๗. > บริหาร จัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 3.5)

๒๘. > จัดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 3.9 )

๒๙. > บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 3.11)

๓๐. > ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ 3.12)

๓๑. > พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 3.10)

๓๒. > มีการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้5.1)

๓๓. > มีการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 5.2)

๓๔. > มีการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ 4.1,6)

๓๕. > จัดให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตัวบ่งชี้ 8.5)

๓๖. > มีการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตัวบ่งชี้ 8.6)

+ นโยบายวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง +

๑. > มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน  ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ  ตระหนัก  และความพยายามในการปฏิบัติให้สามารถนำพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา  และส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพ  ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดยสมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  (สมศ.)

๒. > มุ่งเน้นลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาลงในทุกระดับ  โดยจัดให้มีกระบวนการ  วิธีการช่วยเหลือนักเรียนทั้งภายในห้องเรียน  กิจกรรมนอกห้องเรียน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ  ตั้งใจ  มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๓. > จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาเทคนิค  วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เกิดทักษะ/สมรรถนะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  โดยการสอนให้เกิดชิ้นงาน  โครงงาน  โครงการ  ในทุกสาขาวิชา

๔. > ส่งเสริม  สนับสนุน  ปรับปรุงให้มีการวัดผลการศึกษาตามสภาพจริง  มีระบบการวัด ที่เที่ยงตรง       มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  เช่น  การสอนซ่อมเสริม  การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  เพื่อให้มีผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕. > จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  การสอบ V-net ของนักศึกษา  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  มีข้อสอบที่มีมาตรฐานทุกสาขาวิชา  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  บุคลากรภายนอก  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทศ.)  มีการกระตุ้นเร่งเร้า  มีกระบวนการให้นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกสาขาวิชา

๖. > มุ่งจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการ  เสริมสร้างความร่วมมือ ด้านทวิภาคี  และการฝึกงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  ร่วมกันจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

๗. > ส่งเสริมพัฒนาศูนย์วิทยบริการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  พัฒนาระบบห้องสมุดให้มีระบบการสืบค้นที่ทันสมัย  มีหนังสืออ้างอิงที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงครบ   ทุกสาขาวิชา  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอ ใจ  และมีปริมาณเพิ่มขึ้น

๘. > ส่งเสริม  สนับสนุนในการจัดหาครุภัณฑ์  วัสดุฝึก  เครื่องมือ  ระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียง พอ  มีระบบ การบำรุงรักษา  ดูแลให้มีความทันสมัย  และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๙. > มุ่งเน้นให้นักศึกษามีสมรรถนะ  ตามสาขาวิชาชีพตอบสนองตลาดแรงงาน  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน