ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา – ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ประวัติการจัดตั้ง  ที่ตั้ง เนื้อที่

          วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ สองพี่น้อง-สุพรรณบุรี  บ้านท่าทรายทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ ๖๖ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดสอน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และสาขาวิชาการบัญชี ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากนั้นได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบันใน ปีการศึกษา ๒๕๔๒

          ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ๕  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  และสาขางานไฟฟ้ากำลัง   หลักสูตร ปวส.  ภาคปกติ เปิดสอน ๓  สาขาวิชา คือ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการบัญชีและสาขางานเทคนิคยานยนต์  หลักสูตร ปวส.  ภาคสมทบเปิดสอน ๒ ประเภทวิชา  คือประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   นอกเหนือจากนี้วิทยาลัยฯ  ได้บริการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 

วิสัยทัศน์  

จัดการศึกษาตรงตามสมรรถนะวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน   ก้าวทันเทคโนโลยี  
ตอบสนองตลาดแรงงาน     มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม     น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                            

พันธกิจ

๑.) ส่งเสริมการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

๒.) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

๓.) สร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ   เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

๔.) ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

๕.) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

๑.) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม โดยเน้นผู้สำเร็จการศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน

๒.) จัดการศึกษาแบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ

๓.) สนองนโยบาย จุดเน้น กรอบดำเนินงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔.) สนองนโยบาย และการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

๕.) บริการชุมชนด้านวิชาชีพ โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพหลากหลายเพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

ปรัชญาของวิทยาลัย

“ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสังคม”

แนวนโยบายการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ มีดังนี้

๑.) แผนงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

๒.) แผนงานพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร

๓.) แผนงานสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการวิจัย

๔.) แผนงานด้านบริการ

๕.) แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเรียนการสอน

๖.) แผนงานประกันคุณภาพ

๗.) แผนงานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่

ในการดำเนินตามแนวนโยบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย  วิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังนี้                                                   

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์

๑.) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา

๒.) พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

๓.) สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การนิเทศ  กำกับ  ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

๔.) สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

๕.) เพิ่มผู้เรียน โดยส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ให้บริการสังคม ให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น

๖.) ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

๗.) พัฒนากำลังคนระดับกลางให้มีความรู้และทักษะฝีมือได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค

กลยุทธ์

๑.) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้ง       ในระบบ  นอกระบบ  และทวิภาคี

๒.) พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

๓.) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้

๔.) จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  ผู้สูงอายุ

๕.) ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ

กลยุทธ์

๑.) พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ

๒.) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ

๓.) ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ

๔.) มีการพัฒนาคุณภาพ และการแข่งขันในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลาง  สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

๑.) พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการและกำหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน

๒.) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

๓.) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

๔.) บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.) พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

๖.) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

๗.) สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์

๑.) พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของผู้บริหาร  ครู   บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษา

๒.) พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

๓.) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ

๔.) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ

๕.) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล

๖.) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

๗.) ปรับระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ

กลยุทธ์

๑.) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒.) พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๓.) ทำนุ  บำรุง  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์

๑.) พัฒนาการวิจัย   นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.) นำองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน

๓.) ถ่ายทอดองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน  และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล

๔.) ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร  และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา

๕.) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เครือข่ายงานวิจัย  และจัดการองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

๖.) ส่งเสริมการวิจัย  และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพสู่สากล