ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา – ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

ประวัติการจัดตั้ง  ที่ตั้ง เนื้อที่

          วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ สองพี่น้อง-สุพรรณบุรี  บ้านท่าทรายทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ ๖๖ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดสอน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และสาขาวิชาการบัญชี ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากนั้นได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบันใน ปีการศึกษา ๒๕๔๒

          ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ๕  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  และสาขางานไฟฟ้ากำลัง   หลักสูตร ปวส.  ภาคปกติ เปิดสอน ๓  สาขาวิชา คือ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการบัญชีและสาขางานเทคนิคยานยนต์  หลักสูตร ปวส.  ภาคสมทบเปิดสอน ๒ ประเภทวิชา  คือประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   นอกเหนือจากนี้วิทยาลัยฯ  ได้บริการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 

 

อัตลักษณ์   

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำจิตอาสา”

เอกลักษณ์  

“ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน”

ปรัชญา

“ความรู้คู่   คุณธรรม  นำสังคม”

วิสัยทัศน์  

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตอบสนองภูมิสังคม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

๑.) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้คุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน   และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมปัญญาไทย  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.) สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

๓.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วน

๔.) ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

๕.) ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพของประชาชน

 

เป้าประสงค์

๑.) ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน

๒.) ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

๓.) สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

๔.) บุคลากรมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ

๕.) วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม

 

ยุทธศาสตร์  ของวิทยาลัยการอาชีพ สองพี่น้อง

ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมพัฒนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ (IT การบริหารบุคคล ระบบการจัดการ ครุภัณฑ์ งบประมาณ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างโอการทางการศึกษาวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

 

กลยุทธ์สถานศึกษา

๑.) พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑)

๒.) จัดให้ผู้เรียนมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓)

๓.) ผู้เรียนมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔)

๔.) จัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗)

๕.) ลดจำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน (ตัวบ่งชี้ที่๑.๗)

๖.) ผู้สำเร็จการศึกษาต้องได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘)

๗.) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒)

๘.) ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓)

๙.) ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔)

๑๐.) พัฒนาคุณภาพในการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕,๗)

๑๑.) ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงโดยออกบริการวิชาการและวิชาชีพ

๑๒.) จัด พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘)

๑๓.) ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕)

๑๔.) ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑)

๑๕.) พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อรองรับการอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๖.) จัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑)

๑๗.) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒)

๑๘.) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓)

๑๙.) จัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔)

๒๐.) ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖)

๒๑.) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖)

๒๒.) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑)

๒๓.) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑)

๒๔.) มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)

๒๕.) มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓)

๒๖.) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำและบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔)

๒๗.) บริหาร จัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕)

๒๘.) จัดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙)

๒๙.) บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑)

๓๐.) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒)

๓๑.) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐)

๓๒.) มีการจัดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑)

๓๓.) มีการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒)

๓๔.) มีการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑,๖)

๓๕.) จัดให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕)

๓๖.) มีการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖)

 

นโยบายวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

๑.) มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน  ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ  ตระหนัก  และความพยายามในการปฏิบัติให้สามารถนำพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่คุณภาพการศึกษา  และส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพ  ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดยสมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  (สมศ.)

๒.) มุ่งเน้นลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาลงในทุกระดับ  โดยจัดให้มีกระบวนการ  วิธีการช่วยเหลือนักเรียนทั้งภายในห้องเรียน  กิจกรรมนอกห้องเรียน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ  ตั้งใจ  มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๓.) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาเทคนิค  วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เกิดทักษะ/สมรรถนะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  โดยการสอนให้เกิดชิ้นงาน  โครงงาน  โครงการ  ในทุกสาขาวิชา

๔.) ส่งเสริม  สนับสนุน  ปรับปรุงให้มีการวัดผลการศึกษาตามสภาพจริง  มีระบบการวัด ที่เที่ยงตรง       มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  เช่น  การสอนซ่อมเสริม  การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  เพื่อให้มีผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.) จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  การสอบ V-net ของนักศึกษา  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  มีข้อสอบที่มีมาตรฐานทุกสาขาวิชา  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  บุคลากรภายนอก  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทศ.)  มีการกระตุ้นเร่งเร้า  มีกระบวนการให้นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกสาขาวิชา

๖.) มุ่งจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการ  เสริมสร้างความร่วมมือ ด้านทวิภาคี  และการฝึกงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  ร่วมกันจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

๗.) ส่งเสริมพัฒนาศูนย์วิทยบริการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  พัฒนาระบบห้องสมุดให้มีระบบการสืบค้นที่ทันสมัย  มีหนังสืออ้างอิงที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงครบ   ทุกสาขาวิชา  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  และมีปริมาณเพิ่มขึ้น

๘.) ส่งเสริม  สนับสนุนในการจัดหาครุภัณฑ์  วัสดุฝึก  เครื่องมือ  ระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ  มีระบบ การบำรุงรักษา  ดูแลให้มีความทันสมัย  และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๙.) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีสมรรถนะ  ตามสาขาวิชาชีพตอบสนองตลาดแรงงาน  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน