ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา – ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ประวัติการจัดตั้ง  ที่ตั้ง เนื้อที่

          วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ สองพี่น้อง-สุพรรณบุรี  บ้านท่าทรายทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ ๖๖ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดสอน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และสาขาวิชาการบัญชี ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากนั้นได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบันใน ปีการศึกษา ๒๕๔๒

          ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ๕  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  และสาขางานไฟฟ้ากำลัง   หลักสูตร ปวส.  ภาคปกติ เปิดสอน ๓  สาขาวิชา คือ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการบัญชีและสาขางานเทคนิคยานยนต์  หลักสูตร ปวส.  ภาคสมทบเปิดสอน ๒ ประเภทวิชา  คือประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   นอกเหนือจากนี้วิทยาลัยฯ  ได้บริการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 

 

วิสัยทัศน์  

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตอบสนองภูมิสังคม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

๑.) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้คุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน   และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมปัญญาไทย  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.) สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

๓.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วน

๔.) ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

๕.) ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพของประชาชน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

๑.) ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน

๒.) ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

๓.) สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

๔.) บุคลากรมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ

๕.) วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 

ปรัชญา

“ความรู้คู่   คุณธรรม  นำสังคม”

 

อัตลักษณ์   

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำจิตอาสา”

 

เอกลักษณ์  

“ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน”

 

นโยบายวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

๑.) ส่งเสริม  สนับสนุน  ปรับปรุงให้มีการวัดผลการศึกษาตามสภาพจริง  มีระบบการวัด ที่เที่ยงตรง มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  เช่น การสอนซ่อมเสริม การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้มีผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.) จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ การสอบ V-net ของนักศึกษา มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีข้อสอบที่มีมาตรฐานทุกสาขาวิชา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษาจังหวัด บุคลากรภายนอก และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทศ.) มีการกระตุ้นเร่งเร้า มีกระบวนการให้นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกสาขาวิชา

๓.) ส่งเสริมพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาระบบห้องสมุดให้มีระบบการสืบค้นที่ทันสมัย มีหนังสืออ้างอิงที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงครบ  ทุกสาขาวิชา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ และมีปริมาณเพิ่มขึ้น

๔.) ส่งเสริม  สนับสนุนในการจัดหาครุภัณฑ์  วัสดุฝึก  เครื่องมือ  ระดมทรัพยากร พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีระบบการบำรุงรักษา ดูแลให้มีความทันสมัย และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๕.) มุ่งเน้นลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาลงในทุกระดับ  โดยจัดให้มีกระบวนการ วิธีการช่วยเหลือนักเรียนทั้งภายในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ ตั้งใจ มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.) มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน  ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ  ตระหนัก  และความพยายามในการปฏิบัติให้สามารถนำพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่คุณภาพการศึกษา  และส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพ  ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดยสมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  (สมศ.)

๗.) มุ่งจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการ เสริมสร้างความร่วมมือ ด้านทวิภาคี และการฝึกงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ร่วมกันจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๘.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

๙.) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดทักษะ/สมรรถนะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยการสอนให้เกิดชิ้นงาน โครงงาน โครงการ ในทุกสาขาวิชา

๑๐.) ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาชีพและบริการสู่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการในการเสริมสร้างวิชาชีพของประชาชนอย่างทั่วถึง

 

ยุทธศาสตร์  ของวิทยาลัยการอาชีพ สองพี่น้อง

ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมพัฒนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ (IT การบริหารบุคคล ระบบการจัดการ ครุภัณฑ์ งบประมาณ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างโอการทางการศึกษาวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

 

กลยุทธ์สถานศึกษา

๑.) พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑)

๒.) จัดให้ผู้เรียนมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓)

๓.) ผู้เรียนมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔)

๔.) จัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗)

๕.) ลดจำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน (ตัวบ่งชี้ที่๑.๗)

๖.) ผู้สำเร็จการศึกษาต้องได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘)

๗.) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒)

๘.) ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓)

๙.) ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔)

๑๐.) พัฒนาคุณภาพในการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕,๗)

๑๑.) ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงโดยออกบริการวิชาการและวิชาชีพ

๑๒.) จัด พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘)

๑๓.) ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕)

๑๔.) ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑)

๑๕.) พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อรองรับการอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๖.) จัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑)

๑๗.) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒)

๑๘.) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓)

๑๙.) จัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔)

๒๐.) ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖)

๒๑.) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖)

๒๒.) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑)

๒๓.) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑)

๒๔.) มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)

๒๕.) มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓)

๒๖.) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำและบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔)

๒๗.) บริหาร จัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕)

๒๘.) จัดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙)

๒๙.) บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑)

๓๐.) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒)

๓๑.) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐)

๓๒.) มีการจัดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑)

๓๓.) มีการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒)

๓๔.) มีการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑,๖)

๓๕.) จัดให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕)

๓๖.) มีการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖)