วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม”

——————————————————————–

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตอบสนองภูมิสังคม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

—————————————————————————————————————————————-

พันธกิจ

๑. > จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ

๒. > จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ผลผลิตได้มาตรฐาน

๓. > พัฒนาสังคม ชุมชน

๔. > พัฒนาและส่งเสิรมเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ