อบรมครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังให้รักมาตุภูมิ

สอศ.ประสาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง และวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง หวังปลูกฝังความรักมาตุภูมิ

 

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เท่ากับเป็นการทำความรู้จักสังคมของตนเอง สังคมของประเทศชาติไทย

โดยนอกจากเหนือจากประวัติศาสตร์ ยังช่วยปลูกฝังความรักมาตุภูมิ ความมุ่งมั่นในปณิธานแห่งชาติ และความเข้าใจวัฒนธรรมประจำชาติ การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างวินัย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่า และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการสอนประวัติศาสตร์ สู่ครูผู้สอนในสถานศึกษา

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/regional/545434