อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

: อัตลักษณ์ :

ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำจิตอาสา

……………………………………………………………………………..

: เอกลักษณ์ :

ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน

…………………………………………………………………………….