วก.สองพี่น้อง ต้อนรับคณะนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรมมาตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าของโครงการ 13 ก.ย. 60

Read more

สาขางานบัญชี และคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ 6 ก.ย. 2560

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดินทางมาส่งนายผดุง ขวัญอ้นอินทร์มาบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ปี 2560

Read more

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ห้องประชุม วอศ.ปทุมธานี

Read more

วก.สองพี่น้องจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและวันภาษาไทย วันที่ 7 ก.ค. 60

Read more

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการเผยแพร่ประชาส

Read more
หน้า 1 ทั้งหมด 3123