บันทึกความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข