ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ปี 2560