งานวิชาการ (update)

7 ธันวาคม 2561 ตารางสอนของครู เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 (ปรับแก้ไข)
28 กันยายน 2560 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
17 ธันวาคม 2558 ชีวิตน้อยนัก แต่สำคัญนัก ร่วมส่งเสด็จ”พระสังฆราช” สู่พระนิพพาน
2 พฤศจิกายน 2558 ใบสมัครสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2558
10 กรกฎาคม 2558 การนิเทศน์ติดตามสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานพื้นฐาน PjBL
8 มิถุนายน 2558 แบบฟอร์มเช็คเวลาเรียน (Progress chart) – เช็คขื่อ
24 พฤษภาคม 2558 เอกสารเขียนแผนการฝึก ทวิภาคี
24 พฤษภาคม 2558 เอกสารอบรม PjBL
24 พฤษภาคม 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศให้ความรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นพื้นฐาน (PjBL)
3 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปี 2558 (รอบ 2)
1 2 3 4