งานวิชาการ (update)

5 มีนาคม 2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ประกาศผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 ณ บอร์ดหน้าตึก 6 (ตึกใหม่) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ รายชื่อวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่
5 กุมภาพันธ์ 2562 ตารางกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29 มกราคม 2562 แบบฟอร์มแจ้งขาดเรียนขร.
7 ธันวาคม 2561 ตารางสอนของครู เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 (ปรับแก้ไข)
28 กันยายน 2560 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
17 ธันวาคม 2558 ชีวิตน้อยนัก แต่สำคัญนัก ร่วมส่งเสด็จ”พระสังฆราช” สู่พระนิพพาน
2 พฤศจิกายน 2558 ใบสมัครสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2558
10 กรกฎาคม 2558 การนิเทศน์ติดตามสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานพื้นฐาน PjBL
8 มิถุนายน 2558 แบบฟอร์มเช็คเวลาเรียน (Progress chart) – เช็คขื่อ
1 2 3 4