งานอาชีวศึกษาทวิภาคี (update)

28 สิงหาคม 2561 แบบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครูฝึก
13 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้จัดทำโครงการพานักเรียน เข้าร่วมดูงานในสถานประกอบการณ์ เพื่อที่จะได้รับการฝึกงาน ในปีการศึกษา 2561 ณ บริษัท เพอร์เฟคแพค เกจจิ้ง จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 มิถุนายน 2559 เอกสารการนิเทศนักศึกษาทวิภาคี
1 กุมภาพันธ์ 2559 นิเทศนักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานการฝึกงาน(ตัวอย่าง)
21 ธันวาคม 2558 แฟ้มสะสมผลงานนักศึกษาทวิภาคี
5 ตุลาคม 2558 ประชุมเพื่อเผยแพร่และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดกาศึกษาเรียนร่วม
30 กันยายน 2558 นักเรียนชั้น ปวช.3 พรีเซนต์การฝึกงาน
1 2 3 4