เอกสารประกอบการอบรม เขียนแผน

โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำวิจัยในห้องเรียน”  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557   โหลดไฟล์ประการอบการอบรมที่นี่  เอกสาร1 เอกสาร2