กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558


อัตราค่าบำรุงรักษาและค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้วิทยาลัยฯ ตามรายละเอียดดังนี้
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
ปวช. ปวส.
1. ค่าสมัคร – 100
2. ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา 100 100
3. ค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนละ 500 500
4. ค่าหน่วยกิต – ไม่เกิน 5,000 บาท
5. ค่าตรวจสุขภาพ 200 200
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 250
หมายเหตุ : อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยดูประกาศของทางวิทยาลัย
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับสิทธิ์ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 900 บาท ต่อปี
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 230 บาท ต่อภาคเรียน
รวมเป็นเงิน 1,130 บาท
เอกสารที่ใช้ประกอบการรับเงิน
1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ใบ
หมายเหตุ – ให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
– เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘