ฝึกอบรม 108 อาชีพแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ต.บางใหญ่ วันที่ 20 มิ.ย.58

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้เข้าร่วมงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “รวมใจเป็นตำบลศีล 5 ”

ได้นำ 108 อาชีพไปสอนแก่ประชาชน นำโดยท่านผอ.นพดล สุวรรณสุนทร ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558

siace01 siace02 siace03 siace04 siace05 siace06 siace07 siace08 siace09 siace10 siace11 siace12 siace13 siace14 siace15 siace16 siace17 siace18 siace19 siace20 siace21 siace22 siace23 siace24 siace25 siace26 siace27 siace28 siace29 siace30 siace31 siace32 siace40  siace35

siace37siace36  siace33siace38 siace39   siace50siace42 siace45siace43 siace41siace44  siace46 siace47 siace48 siace49  siace51 siace52 siace53 siace54 siace55 siace56 siace57 siace58 siace59 siace60 siace61 siace62 siace63 siace79 siace65 siace66 siace67 siace64siace68 siace69 siace70 siace71 siace72 siace73 siace74 siace75 siace76 siace77 siace78  siace80  siace82 siace83 siace84 siace85 siace86 siace87 siace88 siace89 siace90 siace91 siace92 siace93 siace94 siace95 siace96 siace97 siace98 siace99 siace100 siace101 siace102 siace103 siace104 siace105 siace106 siace107 siace108 siace109 siace110 siace111 siace113siace115 siace81 siace114  siace112