การนิเทศน์ติดตามสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานพื้นฐาน PjBL

คณะครูวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้รับการนิเทศน์ติดตามสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานพื้นฐาน PjBL  โดยศึกษานิเทศน์ภาคกลาง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

20150714_737 20150714_1043 20150714_1222 20150714_3570 20150714_5198 20150714_6078 20150714_6486 20150714_6592 20150714_6966 20150714_7537 20150714_7834 20150714_9851 20150714_9877