วิทยาลัยฯ ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ในวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

DSC_0051DSC_0033DSC_0039 DSC_0045 DSC_0050 DSC_0054 DSC_0059 DSC_0041 DSC_0039 DSC_0038 DSC_0035 DSC_0034 DSC_0021 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0018 DSC_0017 DSC_0016 DSC_0011 DSC_0009 DSC_0005 DSC_0004 DSC_0001 CSC_0020 DSC_0010 DSC_0003_renamed 1 DSC_006419_renamed 20_renamed 21_renamedDSC_0002 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0113 DSC_0115