สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2559

ปะหน้าส่วนต่างๆ

1_ใบสมัครสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่2559

2_แบบนำเสนอคุณลักษณะ

3_รับลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

4_ใบรายงานตัวลงเวลาลงทะเบียนของนักเรียนครู

5_ใบลงเวลา คณะกรรมการตัดสินและกรรมการทุกฝ่าย

6_การจัดเตรียมสถานที่

7_จำนวนผลงานสิงประดิษฐ์ที่เข้าร่วม การประกวด

8_สรุปจำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด

9_รายงานผลการให้คะแนน

10_ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ

11_แบบ ป้ายต่างๆ

12-1_ตัวอย่างเกียรติบัตร

12-2_ตัวอย่างโล่รางวัล

13_ร่างคำสั่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ

14_โบว์

15_แผนผังการจัดงานการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

16_ตารางกำหนดการตรวจและให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 59

ส่วนที่ _1_ขั้นตอนการรับสมัครปี 59

ส่วนที่_2_จัดพิธีเปิดงานระดับ คำกล่าว

ส่วนที่_3_สูจิบัตร

ส่วนที่_4_เอกสารที่ต้องนำส่งสิ่งประดิษฐ์

ส่วนที่_5_การประเมินผลโครงการ

ส่วนที่_6_รูปถ่ายกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ส่วนที่_7_คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

สารบัญ