อบรมครูประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ธ.ค. นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นประธานเปิด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ที่ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง และวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเท่ากับเป็นการทำความรู้จักสังคมของตนเอง สังคมของประเทศชาติไทย นอกจากนี้ประวัติศาสตร์เท่านั้นที่จะช่วยปลูกฝังความรักมาตุภูมิ ความมุ่งมั่นในปณิธานแห่งชาติ และความเข้าใจวัฒนธรรมประจำชาติ การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างวินัย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย
         จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้กำหนดนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิดเชิงระบบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน ยึดมั่นใสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง สร้างคนในชาติให้มีค่านิยม หลักของคนไทย 12 ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมหลักด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาลซึ่งนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพแลคุณธรรมควบคู่กัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดยุทธศสาตร์การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ 1ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล มาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานกลุ่มโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการสอนประวัติศาสตร์ สู่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างมีคุณภาพ

นายวณิชย์ อ่วมศรี ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดการอบรมนี้ จัด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดอบรมที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 จัดที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิดในการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากนั้นจะจัดอบรมขยายผลการใช้คู่มือการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษาทั่วทุกภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งในเร็ว ๆ นี้

ที่มา : สันติ  ชูเชิด  ขทร.อ.สองพี่น้อง รายงาน จากศูนย์ข่าวสุพรรณบุรี 080-7792888