อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติสาสคร์ชาติไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติสาสคร์ชาติไทย ในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง