เข้าพบท่านเลขาธิการ,รองเลขาธิการ , ผอ.สนผ. ที่ สอศ.

เข้าพบท่านเลขาธิการ,รองเลขาธิการ , ผอ.สนผ. ที่ สอศ. ในการสวัสดีปีใหม่ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล