บรรยายแนวทางการจัดทวิศึกษาและหลักสูตรปวช.

บรรยายแนวทางการจัดทวิศึกษาและหลักสูตรปวช.ในโรงเรียนมัธยม ให้กับผู้บริหารครู สพม.9 ที่ โรงเรียนอู่ทองฯ