วก.สองพี่น้องร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ โรงแรมวาสิฏฐี 20 มิถุนายน 2561