วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องร่วมกับอบต.บ่อสุพรรณจัดทำโครงการ อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น “การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ” ณระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2561 (VDO)