ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561

1.ตารางครูแผนกการบัญชี-3

2.ตารางครูแผนกคอม

3.ตารางสอนช่างกลโรงงาน

4.ตารางสอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

5.ตารางครูแผนกยานยนต์

6.ตารางครูแผนกไฟฟ้า-1-2560-2-1-5

7.Copy-of-ตารางครูแผนกอิเล็ก-2

8.ตารางครูแผนกสามัญ