วก.สองพี่น้อง อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการใช้โปรแกรม Logbook Teacher วันที่ 17 พ.ย. 61