กำหนดการลงทะเบียน รอบเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอให้ติดต่อขอลงทะเบียน ที่งานทะเบียน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด วิทยาลัยฯ จะประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาต่อไป