ประกาศลงทะเบียนเรียนรอบล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2562

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการลงทะเบียนรอบล่าช้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการวิทยาลัยฯ จะประกาศพ้นสภาพฯ ต่อไป

– ปวช. ระบบปกติ ไม่เสียค่าปรับ

– ปวช. ทวิภาคี และปวส. เสียค่าปรับ 100 บาท