ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดินทางมาส่งนายผดุง ขวัญอ้นอินทร์มาบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read more

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ห้องประชุม วอศ.ปทุมธานี

Read more

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการเผยแพร่ประชาส

Read more
หน้า 1 ทั้งหมด 3123