งานหลักสูตร (update)

26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ รายชื่อวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่
24 มิถุนายน 2561 ประชุมปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมจัดทำรูปแบบเนวทางการพัฒนสหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาจั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
21 มิถุนายน 2561 วก.สองพี่น้องร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ โรงแรมวาสิฏฐี 20 มิถุนายน 2561
1 พฤษภาคม 2561 คู่มือการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
24 มกราคม 2561 ประชุมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 27 ธ.ค. 60
18 มีนาคม 2558 การจัดการเรียนการสอนคู่ขนานสายสามัญกับสายอาชีพ
15 พฤษภาคม 2557 เอกสารประกอบการอบรม เขียนแผน