โครงการสื่อการเรียนการสอน (update)

10 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นางสาวจตุพร โพธิ์รอด ปวช. 3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นายมณฑล ศรีธนานันท์ ปวช. 3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นางสาวศุภาพิชญ์ คำพิมูล ปวช. 3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นางสาววชิรา ชื่นเกตุแก้ว ปวช. 3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นางสาวนิตา จิตอ้าย ปวช. 3/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นางสาวเครือมาศ เสถียรอินทร์ ปวช. 3/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นายอัษฎากร แสงเงินยอด ปวช. 3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นางสาวกมลรัตน์ สอนภู ปวช. 3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นางสาวนิศารัตน์ วิบูลย์ชาติ ปวช. 3/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสื่อการเรียนการสอน นางสาวรัชดา เทพา ปวช. 3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 2 3