งานบุคลากร (update)

11 เมษายน 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครู)
2 เมษายน 2562 Dowload เอกสารรายงานการไปประชุม อบรม สัมนา
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการครู
12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
31 มกราคม 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 มกราคม 2560 เข้าพบท่านเลขาธิการ,รองเลขาธิการ , ผอ.สนผ. ที่ สอศ.
30 ธันวาคม 2559 การอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร การใช้โปรแกรม ศธ.02
27 ธันวาคม 2559 อบรมครูประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง
27 ธันวาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติสาสคร์ชาติไทย
1 2 3