ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (update)

18 ตุลาคม 2561 การการประกันคุณภาพภายใน และ ยุทธศาสตร์
10 ตุลาคม 2561 แบบฟอร์ม โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผ่านคณะกรรมการ และผู้บริหาร)
20 สิงหาคม 2561 แบบฟอร์ม โครงการที่จะดำเนินการ/กิจกรรม ช่วงปีงบประมาณ 2562 (เข้าแผนฯ 2562)
28 พฤศจิกายน 2560 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 พฤศจิกายน 2560 แบบฟอร์มโครงการใหม่ !
30 ตุลาคม 2560 โครงการปี งปม.60
18 ตุลาคม 2560 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
18 ตุลาคม 2560 ตัวอย่างรายงาน ปย.1 ,ปย.2 ,ปอ.1 ,ปอ.2 ,ปอ.3 และ ปส. (ฝ่ายบริหารฯ)
18 ตุลาคม 2560 ตัวอย่างรายงาน ปย.1 ,ปย.2 ,ปอ.1 ,ปอ.2 ,ปอ.3 และ ปส. (ฝ่ายวิชาการ)
18 ตุลาคม 2560 ตัวอย่างรายงาน ปย.1 ,ปย.2 ,ปอ.1 ,ปอ.2 ,ปอ.3 และ ปส. (ฝ่ายพัฒนา)
1 2 3