จัดซื้อ-จัดจ้าง (update)

21 ธันวาคม 2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing
8 พฤศจิกายน 2560 เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์และระบบ E-Testing จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2558 สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน
19 มีนาคม 2558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
11 มีนาคม 2558 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
6 มีนาคม 2558 ประกาศสอราคาจ้างสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
6 มีนาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาปรัปปรุงระบบประปา
24 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้า
9 มกราคม 2558 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์แบบสรุปรายการปรับปรุงระบบอาคาร ปี งปม.2558
1 2