จัดซื้อ-จัดจ้าง (update)

6 มีนาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาปรัปปรุงระบบประปา
24 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้า
9 มกราคม 2558 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์แบบสรุปรายการปรับปรุงระบบอาคาร ปี งปม.2558
9 มกราคม 2558 ประชาพิจารณ์(ร่าง)รายการปรับปรุงระบบประปา ห้องน้ำ ห้องส้วม
26 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณืแบบสรุปรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปี งบประมาณ 2557
7 พฤศจิกายน 2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
24 มกราคม 2557 สอบราคาก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
17 มกราคม 2557 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 รายการ
26 ธันวาคม 2556 ครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 5 รายการ
1 2